Landschap 5: stadsmoeras in ‘Gebrook’


Het vijfde landschapstype neemt een bijzondere plek in het Geleenbeekdal, omdat het gebied enigszins terzijde van de Geleenbeek ligt. Het gebied wordt omspannen door de Caumerbeek en de Auvermoer die uitmonden in de Geleenbeek. Centraal in het gebied ligt kasteel Hoensbroek, een van de oudste waterkastelen in Nederland.

Vanuit de ambitie de van oorsprong natte omstandigheden terug te brengen in het gebied is de aanduiding “Stadsmoeras” gekozen. De analogie met het “Stadspark” is evident, omdat ook hier de stad direct aan de beek grenst en dus het contact tussen stad(sbewoners) en beekdal het grootst is. Door de ontwikkeling van het stadsmoeras komt het kasteel weer in haar natuurlijke omgeving te liggen. In het stadsmoeras wordt veel aandacht geschonken aan wandel- en fietsmogelijkheden door verbindingen aan te brengen met de bestaande routes in het achterland.