Natuur


Ontdek deze groene parel en het leefgebied van de korenwolf. Wandel langs boomgaarden, graslanden en hellingbossen. Langs de Geleenbeek vind je poelen, heggen en graften. Speur naar ijsvogels en verbaas je over de bollen maretak in bomen.

Wat kun je in het Geleenbeekdal doen?

Voor meer informatie

Natuurontwikkeling

Op vele plaatsen treedt vanuit hellingen aan de rand van het beekdal, grondwater uit in brongebiedjes. In de toekomstige situatie kan deze kwelstroom worden versterkt door het waterpeil in de Geleenbeek te verhogen. Dit wordt bereikt door de beekbodem te verhogen, waardoor het beekdal plaatselijk zal vernatten. Het kwelwater, dat van een veel betere kwaliteit is dan het water in de Geleenbeek, komt op deze manier ten goede aan de kwelafhankelijke natuur in de kwelzones. Hier kunnen kwelmoerassen ontwikkeld worden met vergelijkbare natuurwaarden als de Natura 2000 gebieden langs de Geleenbeek.

Natura 2000 en het Geleenbeekdal

Natura 2000 (N2000) is de verzamelnaam voor het netwerk van Europese natuurgebieden. De soortenrijkdom in Europa gaat al jaren achteruit, duurzame bescherming van flora en fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en daarom is besloten om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. De meest kwetsbare en bedreigde soorten en habitats zijn vastgesteld en de landen waarin deze zicht bevinden hebben opgaven meegekregen om deze gebieden te beschermen.

Het N2000 gebied in het Geleenbeekdal beslaat 286 ha. Voor dit gebied is een beheerplan opgesteld voor de bescherming van o.a. de Zeggekorfslak, Kalkmoerassen, Eiken-haagbeukenbossen met hulst, vochtige alluviale bossen, Nauwe korfslak en het Vliegend hert.

Zeggekorfslak

Voor het Geleenbeekdal is in het kader van N2000 een beheerplan opgesteld. Het beheerplan vormt voor bestaand gebruik een handreiking om op een passende manier om te gaan met de beschermde natuurwaarden. De maatregelen m.b.t. de ontwikkeling van het beekdal zijn onderzocht op ecologische gevolgen. Op de resultaten en aanbevelingen zijn de plannen aangepast zodat de instandhouding van de N2000 gebieden geborgd is.

Het Natura 2000-gebied omvat de volgende deelgebieden:

Natura 2000 gebied