Doelen


In de uitwerking wordt uitgegaan van het zes-lagen model. Er wordt dus niet alleen gewerkt aan de uitvoering van de herinrichting van de Geleenbeek maar ook natuur, cultuurhistorie, landschap en recreatie en toerisme komen aan bod.


Belangrijke opgaven voor de herinrichting van het dal van de Geleenbeek op dit traject zijn:

  1. Herstel van de Geleenbeek (een beek met een specifiek ecologische functie) en het benutten van de kansen voor natuurontwikkeling (o.a. uitbreiding en versterking van Natura2000 gebieden)
  2. Verbeteren van recreatieve gebruiksmogelijkheden nabij de stad door het creëren van aantrekkelijke recreatieve routes voor o.a. wandelaar en fietser.
  3. Het informeren van de recreant over de beek, natuur en het omliggend landschap.
  4. Verhogen van de landschappelijke kwaliteiten en aantrekkelijkheid van het gebied door herstel van karakteristieke en cultuurhistorische elementen (landelijk erfgoed)

vissende kinderen


Recreeren langs de beek

Recreeren langs de beek