Ontwikkelingsplan


Ontwikkeling geleenbeekdal

De ontwikkelingsvisie voor het Geleenbeekdal kreeg, verwijzend naar het tracé van Heerlen tot Geleen, de naam "Corio-Glana" ofwel de Latijnse benaming voor ‘Heerlen-Geleen'. Corio-Glana is een markant project, dat niet alleen de renaturatie van de beek omvat maar ook de ontwikkeling van de zes verschillende landschapstypen, die het c.a. 20 kilometer lange traject van de Geleenbeek vanaf het brongebied in Benzenrade tot en met het in Geleen gelegen Absbroekbos rijk is.

Belangrijke opgaven voor de herinrichting van het dal van de Geleenbeek op dit traject zijn:

  • herstel van de Geleenbeek en het benutten van de kansen voor natuurontwikkeling
  • verbeteren van recreatieve gebruiksmogelijkheden door het aanbrengen van recreatieve routes voor wandelaar, fietser, ruiter en koetsier
  • verhogen van de landschappelijke kwaliteit in combinatie met aandacht voor cultuurhistorie
  • creëren van toegevoegde waarde voor recreatiebedrijven en de landbouw.

Recreatie in het beekdal
In de uitwerking wordt uitgegaan van het zes-lagen model. Er wordt dus niet alleen gewerkt aan de uitvoering van de herinrichting van de Geleenbeek maar ook bijvoorbeeld recreatie en toerisme komen aan bod. Zo zullen er nieuwe fiets- en wandelpaden en visvijvers worden aangelegd, worden ecologische verbindingen gerealiseerd, en worden de bronbeekjes, die in de Geleenbeek uitmonden, onderhanden genomen. Het resultaat voorziet in een één aaneengesloten fraai cultuurlandschap. De visie is ontwikkeld in overleg met het waterschap Roer en Overmaas, Provincie Limburg, de gemeenten Heerlen, Voerendaal, Nuth, Schinnen, Beek, Sittard-Geleen en Natuurmonumenten. In februari 2009 werd zij door de bestuurders positief ontvangen.


Overkoepelende aanpak

Geïnspireerd door de visie hebben enkele gemeenten in het stroomgebied het initiatief genomen om zelf de visie verder uit te werken. Er was echter geen sprake van een structurele aanpak. In 2010 heeft het waterschap Limburg daarom samen met de individuele gemeenten de deelprojecten opnieuw
bekeken en middels een "uitkam-operatie" de verdieping uitgevoerd op de bestaande plannen. Tegelijkertijd is, in samenwerking met het Beekdalen Kenniscentrum, het initiatief genomen om de overkoepelende aanpak vorm te geven. De aanpak heeft tot doel de unieke landschapskwaliteiten te versterken, te benutten en te ontwikkelen en voegt daar regionale samenhang aan toe waardoor de bijzondere, natuurlijke en recreatieve kwaliteiten optimaal tot hun recht zullen komen. De formule voorziet dus in diversiteit, continuïteit én in herkenbaarheid.

Samenwerking Geleenbeekdal