Ontwikkeling Geleenbeekdal omgeving Terlinden/Brommelen


28 juni 2016

Nadat de Geleenbeek de Oliemolen is gepasseerd, stroomt hij de gemeente Nuth binnen. Daar stroomt de beek door het heuvelland langs het gehucht Brommelen en de historische hoeve Terlinden naar de A76.

Het gebied kenmerkt zich door het heuvellandschap, de historische hoeves Brommelerhof en Terlinden en de voormalige watermolen Oliemolen. De beek ligt hier wat verscholen achter de heuvels en tussen begroeiing en de Rijksweg A76 vormt een harde grens in het beekdal. Door al deze facetten van het landschap in samenhang te bekijken en in relatie tot nieuwe inzichten en opvattingen over waterbeleid en natuurontwikkeling, is een integraal plan ontstaan waardoor het beekdal door middel van renaturering en hermeandering haar oude gestalte en allure herwint. Zo ontstaan er vele mooie plekjes voor de natuurliefhebber, de ecoloog en de wandelaar die geniet van zijn ommetje.

Wat gaan we doen?

De Geleenbeek richten over een lengte van ongeveer 1 km natuurlijker in. De beek krijgt haar natuurlijke, slingerende loop weer terug en we leggen natuurvriendelijke oevers en poelen aan. Er komt in totaal 7,5 ha nieuwe natuur met daarin 1,6 km aan openbare struinpaden. Onder de bruggen Brommelen en Oliemolenstraat komen loopplankjes zodat kleine dieren op een veilige manier de beek kunnen volgen en de wegen ontwijken.

Op deze manier werken we, in aansluiting bij de reeds uitgevoerde werkzaamheden in het Stadsmoeras Hoensbroek, verder aan de herinrichting van het Geleenbeekdal. Deze ontwikkeling draagt bij aan realisatie van het doorlopend groen-blauw lint dat het Geleenbeekdal vormt en de regio’s Parkstad en Westelijke Mijnstreek met elkaar verbindt.

Locatie

Beektracé: Oliemolenstraat - A76

Gemeente: Nuth

Uitvoering

De voorbereiding van dit project is per medio 2016 afgerond en de uitvoering start naar verwachting in september 2016. We starten dan met het rooien van beplanting en opruimwerkzaamheden. Daarna zal de aannemer tot eind 2016 de herinrichtingwerkzaamheden uitvoeren. Tijdens de werkzaamheden zijn de percelen rondom de Geleenbeek niet toegankelijk voor wandelaars. Overlast voor recreanten en bewoners beperken we tot een minimum beperkt, maar kunnen we niet helemaal uitsluiten. Een archeoloog en ecoloog begeleiden de werkzaamheden zodat de bestaande historische en natuurwaarden bij de uitvoering van de werkzaamheden zo veel mogelijk worden beschermd.

Financiering

Het project wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de projectpartners Waterschap Roer en Overmaas, gemeente Nuth, Stadsregio Parkstad Limburg, Natuurmonumenten, provincie Limburg en het Europees Landbouwfond voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Actueel

Informatieavond

Overzichtskaart traject

Traject 19