Ontwikkeling stadsmoeras Hoensbroek en Geleenbeekdal


Het plangebied voor het Stadsmoeras Hoensbroek ligt zowel in het dal van de Caumerbeek als van de Geleenbeek. Het gebied strekt zich uit van het Kasteel Hoensbroek via het dal van de Geleenbeek tot de Naanhof. Aan de zuidzijde vormt de spoorlijn Heerlen-Geleen en de A76 de plangrens. Het gebied is landschappelijk waardevol met de beken, het oude mijnspoor, de droomvijvers en het Kasteel Hoensbroek als belangrijkste elementen. Ook de RWZI Hoensbroek is prominent aanwezig. Het landschap varieert sterk van natte natuur tot kleinschalig agrarisch.

Het projectgebied omvat 2,9 km beekherstel en 10,5 hectare nieuwe natuur. De realisatie van het project draagt onder andere bij aan:

 • een aantrekkelijker en beter toegankelijk uitloopgebied voor wandelaars,
 • uitbreiding van het fietspadennetwerk,
 • een toename van de ecologische betekenis van de beek,
 • herstel van karakteristieke landschapselementen,
 • natuurontwikkeling en realisatie van de ecologische hoofdstructuur.

De kapwerkzaamheden zijn uitgevoerd in maart 2014, daarna starten de inrichtingswerkzaamheden in september 2014. Deze nemen ongeveer een half jaar in beslag.

Een schets van het toekomstbeeld kunt u hier bekijken (link naar PDF)

Locatie

Beektracé: A76 - Naanhofsweg Gemeenten: Heerlen en Nuth

Uitvoering

De uitvoering van het project zal c.a. zes maanden duren en omvat de volgende werkzaamheden:

 • Kap- en snoeiwerkzaamheden om ruimte te maken voor de herinrichting van de Geleenbeek en de aanleg van een fietspad over het voormalige mijnspoor;
 • Graafwerkzaamheden t.b.v. de nieuwe bedding van de beek en de aanleg van de poelen;
 • Verruiming van de uitstroom van de Caumerbeek;
 • De aanleg van een fietspad op het voormalige mijnspoor;
 • De opwaardering en uitbreiding van de recreatieve routestructuur;
 • Aanleg van een fietsbrug, duikers en een voetgangersbrug om het gebied toegankelijker te maken;
 • De aanplant van bos en vegetatie;
 • Aanleg van faunapassages onder de A76 en N298;
 • Verwijderen van de bouwvoor t.b.v. natuurontwikkeling;
 • Het aanbrengen van rasters (hekwerk/omheining).

Verwacht wordt dat het project begin 2015 uitgevoerd is.

Deze maatregelen dragen bij aan de realisatie van een voor mens en dier aantrekkelijke groene parel en uitloopgebied in de regio Parkstad.

Financiering

Het project wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de projectpartners Waterschap Roer en Overmaas, gemeente Heerlen, gemeente Nuth, Stadsregio Parkstad Limburg, Natuurmonumenten, provincie Limburg, en het Europees Landbouwfond voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Actueel

-

Overzichtskaart traject 9-10

Traject 9-10