Ontwikkeling beekdal Platsbeek


De Platsbeek is kleine snelstromende zijbeek van de Geleenbeek. Tot de kern van Nuth stroomt de beek in een fraai beekdal met hoge natuurwaarden (Natura 2000). De omgeving van de Platsbeek bestaat uit een fraai beekdal, holle wegen, monumentale boerderijen, vakwerkhuizen en de voormalige Platsmolen. De hoge kwaliteit van het beekdal zet zich voort als de beek Nuth instroomt. De A76 en in mindere mate het spoor vormen evenwel en visuele en fysieke barrière naar de stroomafwaarts gelegen hoeve De Dael en de Geleenbeek.

Het projectgebied omvat c.a. 1 ha landschapsherstel incl. opwaardering van de Platsbeek. De realisatie van het project draagt onder andere bij aan:

  • een aantrekkelijker en beter toegankelijk uitloopgebied voor wandelaars
  • een toename van de ecologische betekenis van de beek en het omliggend natuurgebied
  • De kapwerkzaamheden starten in maart 2014, daarna starten de inrichtingswerkzaamheden medio 2014. Deze nemen ongeveer een half jaar in beslag.

Locatie

Beektracé: Platsbeekweg - A76

Gemeente: Nuth

Uitvoering

De uitvoering van het project zal c.a. zes maanden duren en omvat de volgende werkzaamheden:

Ca. 1 ha natuur- en landschapsherstel

  • Verwijderen verharding uit de beek
  • Aanpassing kruising Slagboomsweg met Platsbeek
  • Aanleg en verbetering van 1100 meter wandelpad
  • Kap- en snoeiwerkzaamheden

Verwacht wordt dat het project begin 2015 uitgevoerd is.

Deze maatregelen dragen bij aan de realisatie van een voor mens en dier aantrekkelijke groene parel en uitloopgebied nabij de kern Nuth.

Financiering

Het project wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de projectpartners Waterschap Roer en Overmaas, gemeente Nuth, Stadsregio Parkstad Limburg, provincie Limburg en het Europees Landbouwfond voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Actueel

-

Overzichtskaart traject 13

Traject 13