Recreatieve routes Cortenbacherveld Noord


Het Cortenbacherveld wordt doorsneden door de spoorlijn Maastricht-Heerlen. Het noordelijk deel met hoeve Steenenis als middelpunt wordt begrensd door de Hoensbeek, Geleenbeek en de A76. Recentelijk zijn door particulier initiatief verschillende bospercelen aangeplant, waarmee een goed begin is gemaakt met de landschappelijke ontwikkeling en openstelling van het gebied.

Het projectgebied omvat 0,5 km beekherstel en de aanleg van wandel- en fietspaden.

De realisatie van het project draagt onder andere bij aan:

  • een aantrekkelijker en beter toegankelijk uitloopgebied voor wandelaars en fietsers,
  • uitbreiding van het fietspadennetwerk,
  • een toename van de ecologische betekenis van de beek,
  • het opheffen van ecologische barrières (ecopassage A76)
  • herstel van karakteristieke landschapselementen,
  • natuurontwikkeling en realisatie van de ecologische hoofdstructuur.

Locatie

Beektracé: A76 - Putterweg

Gemeente: Voerendaal

Uitvoering

Het project is in voorbereiding. Uitvoering is afhankelijk van de beschikbaarheid van grond.

Financiering

Het project wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de projectpartners Waterschap Roer en Overmaas, gemeente Voerendaal, Stadsregio Parkstad Limburg, Natuurmonumenten, provincie Limburg en het Europees Landbouwfond voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Actueel

-

Overzichtskaart traject 3

Overzichtskaart traject 3